Terugbetaling en Retourbeleid

Artikel 1 – Definities

1.1 Terugbetaling: Het terugstorten van (een deel van) het aankoopbedrag aan de gebruiker.

1.2 Retour: Het terugsturen van een product of dienst door de gebruiker naar Tech Arena.

1.3 Herroepingsrecht: Het recht van de gebruiker om binnen een bepaalde termijn af te zien van een overeenkomst op afstand.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Dit Terugbetaling en Retourbeleid is van toepassing op alle overeenkomsten op afstand tussen Tech Arena en de gebruiker, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 Tech Arena behoudt zich het recht voor om dit Terugbetaling en Retourbeleid te wijzigen. Wijzigingen worden van kracht zodra deze op de website van Tech Arena zijn gepubliceerd.

Artikel 3 – Herroepingsrecht

3.1 Gebruikers hebben het recht om binnen 14 dagen na ontvangst van een product of dienst, zonder opgave van redenen, af te zien van de overeenkomst op afstand. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product of dienst door de gebruiker.

3.2 Om gebruik te maken van het herroepingsrecht, dient de gebruiker Tech Arena schriftelijk op de hoogte te stellen via e-mail op info@tech-arena.nl.

3.3 Uitzonderingen op het herroepingsrecht zijn: a. Producten of diensten die specifiek voor de gebruiker zijn gemaakt of aangepast. b. Digitale inhoud, zoals livestreams of downloads, indien de gebruiker voorafgaand aan de levering uitdrukkelijk heeft ingestemd met het starten van de uitvoering van de overeenkomst en de gebruiker heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen zodra de uitvoering is begonnen. c. Diensten die volledig zijn uitgevoerd binnen de herroepingstermijn, indien de gebruiker voorafgaand aan de uitvoering uitdrukkelijk heeft ingestemd met het starten van de uitvoering van de overeenkomst en de gebruiker heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen zodra de dienst volledig is uitgevoerd.

Artikel 4 – Verplichtingen van de gebruiker tijdens de herroepingstermijn

4.1 Tijdens de herroepingstermijn dient de gebruiker zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. De gebruiker zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.

4.2 Indien de gebruiker van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product onverwijld, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de dag van de kennisgeving van herroeping, retourneren aan Tech Arena.

Artikel 5 – Kosten en risico’s van retourneren

5.1 De directe kosten van het retourneren van het product zijn voor rekening van de gebruiker.

5.2 De gebruiker draagt het risico van het retourneren van het product. Tech Arena is niet aansprakelijk voor eventuele schade of verlies van het product tijdens het retourproces.

Artikel 6 – Terugbetaling

6.1 Indien de gebruiker gebruikmaakt van zijn herroepingsrecht, zal Tech Arena het aankoopbedrag, inclusief eventuele standaard verzendkosten, zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de kennisgeving van herroeping, terugbetalen. Tech Arena mag echter wachten met terugbetaling tot het product is ontvangen of tot de gebruiker aantoont dat het product is geretourneerd, afhankelijk van welk tijdstip eerder valt.

6.2 Tech Arena zal voor de terugbetaling gebruikmaken van hetzelfde betaalmiddel dat de gebruiker heeft gebruikt, tenzij de gebruiker instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de gebruiker.

Artikel 7 – Uitsluiting van het herroepingsrecht voor evenementen

7.1 Gezien het unieke en tijdsgebonden karakter van de evenementen die door Tech Arena worden georganiseerd, is het herroepingsrecht niet van toepassing op de aankoop van tickets voor deze evenementen.

Contactgegevens:

Tech Arena (onderdeel van RiSa IT B.V.) Maanweg 174 2516 AB Den Haag Telefoonnummer: 085 – 483 486 0 E-mail: info@tech-arena.nl KvK-nummer: 30213859