Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

1.1 Tech Arena: onderdeel van RiSa IT B.V. (KvK: 30213859), gevestigd aan Maanweg 174, 2516 AB Den Haag.

1.2 Gebruiker: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van Tech Arena, waaronder het bezoeken van evenementen, het bekijken van livestreams en het gebruik van de website.

1.3 Evenement: Een door Tech Arena georganiseerde bijeenkomst, waar vooraanstaande personen binnen de IT-industrie hun kennis delen via een fysiek podium met digitale livestream.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Tech Arena, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 Door gebruik te maken van de diensten van Tech Arena, aanvaardt de gebruiker deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 – Registratie en account

3.1 Om gebruik te kunnen maken van bepaalde diensten van Tech Arena, zoals het reserveren van tickets of het ontvangen van de agenda, dient de gebruiker zich te registreren en een account aan te maken.

3.2 De gebruiker is verantwoordelijk voor het geheimhouden van zijn of haar inloggegevens. Tech Arena is niet aansprakelijk voor misbruik van deze gegevens door derden.

Artikel 4 – Tickets en toegang tot evenementen

4.1 Tech Arena verstrekt gratis tickets voor haar evenementen, die gereserveerd kunnen worden via de website.

4.2 Tickets zijn persoonlijk en niet overdraagbaar, tenzij anders vermeld.

4.3 Tech Arena behoudt zich het recht voor om de toegang tot een evenement te weigeren indien er sprake is van misbruik, fraude of andere onregelmatigheden.

Artikel 5 – Annulering en wijziging van evenementen

5.1 Tech Arena behoudt zich het recht voor om een evenement te annuleren of te wijzigen. In geval van annulering zal Tech Arena haar best doen om de gebruiker tijdig op de hoogte te stellen.

5.2 Tech Arena is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de annulering of wijziging van een evenement.

Artikel 6 – Intellectuele eigendomsrechten

6.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en vormgeving van de website, evenementen en livestreams, waaronder teksten, afbeeldingen, video’s en logo’s, berusten bij Tech Arena of haar licentiegevers.

6.2 Het is de gebruiker niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tech Arena (delen van) de inhoud en vormgeving te verveelvoudigen, openbaar te maken of te exploiteren.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid en vrijwaring

7.1 Tech Arena is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de diensten van Tech Arena, behoudens opzet of grove schuld van Tech Arena.

7.2 De gebruiker vrijwaart Tech Arena voor alle aanspraken van derden in verband met de door de gebruiker geleverde content of het gebruik van de diensten van Tech Arena.

Artikel 8 – Privacy

8.1 Tech Arena respecteert de privacy van haar gebruikers en verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens, verwijzen wij naar het privacybeleid van Tech Arena.

Artikel 9 – Klachten

9.1 Klachten over de diensten van Tech Arena kunnen worden ingediend via het e-mailadres info@tech-arena.nl. Tech Arena zal haar best doen om binnen een redelijke termijn op de klacht te reageren en, indien mogelijk, een passende oplossing te bieden.

Artikel 10 – Wijzigingen in de algemene voorwaarden

10.1 Tech Arena behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden van kracht zodra deze op de website van Tech Arena zijn gepubliceerd. Het verdere gebruik van de diensten van Tech Arena na wijziging van de algemene voorwaarden, impliceert de aanvaarding van de gewijzigde voorwaarden.

Artikel 11 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten tussen Tech Arena en de gebruiker is Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden of de overeenkomsten tussen Tech Arena en de gebruiker, zullen in eerste aanleg worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Den Haag, Nederland.

Contactgegevens:

Tech Arena (onderdeel van RiSa IT B.V.)
Maanweg 174
2516 AB Den Haag
Telefoonnummer: 085 – 483 486 0
E-mail: info@tech-arena.nl
KvK-nummer: 30213859